NajdiReality.sk » všeobecné obchodné podmienkyVyhľadávanie inzerátov

Vyhľadávanie firiem

Prihlásenie

Najdireality.sk fanpage

Webglobe YegonVšeobecné obchodné podmienky

Podmienky využívania služieb serveru Najdireality.sk

Najdireality s.r.o.
Veľkomoravská 2162/16, 911 05 Trenčín
IČO: 45 44 99 88
DIČ: 202 299 67 01
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sa, vložka č. 4629/B
Bank. spojenie: 4010857735 / 7500

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Server www.najdireality.sk (ďalej len „server“) je verejný internetový server, poskytujúci fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len „užívateľ“) on-line služby.
2. Prevádzkovateľom serveru a poskytovateľom služieb na serveri je spoločnosť Najdireality s.r.o., so sídlom Veľkomoravská 2162/16, 911 05 Trenčín, IČO: 45 44 99 88 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
3. Všetky povinnosti prevádzkovateľa a užívateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Ak užívateľ nesúhlasí s týmito pravidlami, nesmie využívať služby poskytované prevádzkovateľom na serveri.

2. REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA

1. Každý z užívateľov, ktorý chce vkladať príspevky, musí byť zaregistrovaný. V opačnom prípade užívateľ môže príspevky len prezerať.
2. Všetky informácie, ktoré užívateľ vyplní v registračnom formulári, musia byť pravdivé. Ak je potrebné údaje časom aktualizovať, môže ich meniť vo svojom prihlásení, prípadne môže kontaktovať administrátora.
3.Užívateľ musí mať v obchodnom alebo v živnostenskom registri uvedenú realitnú činnosť, ale iba v tom prípade, ak ide o sprostredkovateľa – realitnú kanceláriu. 
4.Spoločnosť, ktorá vystupuje v zozname realitných kancelárií, musí mať zhodný názov spoločnosti, pod akým vystupuje v obchodnom alebo v živnostenskom registri.
5. Spoločnosť, ktorá vystupuje v zozname spoločností, musí mať zhodný názov spoločnosti a ostatné údaje ako sídlo, IČO, kontaktné údaje, pod akými vystupuje v obchodnom alebo v živnostenskom registri.
6. K tomu, aby užívateľ mohol plnohodnotne využívať stránku najdireality.sk, je potrebné prihlásenie - autorizácia.
7. Užívateľ je povinný uchovávať prístupové meno a heslo na prihlásenie užívateľov a firiem takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu. V prípade zneužitia prístupového hesla treťou osobou a zneužitia informácií vytvorených užívateľom nesie zodpovednosť užívateľ.
8.Každý z užívateľov si zodpovedá za prevádzku a správnosť údajov vlastného konta sám a súhlasí, že je zodpovedný za činy každého, kto použije jeho prihlasovacie údaje (login a heslo) a za zmenený obsah na užívateľskom konte.

 

3. ZRUŠENIE REGISTROVANÉHO KONTA

1. Ak si užívateľ chce zrušiť konto, je povinný oznámiť to prevádzkovateľovi. Konto si nemôže užívateľ zrušiť sám.
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup ktorémukoľvek užívateľovi bez udania dôvodu.
3. Po zrušení registrácie užívateľa má prevádzkovateľ právo uchovávať informácie zadané užívateľom na server po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov (Logy) užívateľa). Po zrušení registrácie užívateľa zároveň na serveri zostávajú aj všetky príspevky užívateľa, ktoré sú verejne prístupné (ako napríklad príspevky, inzercia, reakcie na obrázky, a ďalšie).

4. POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

1. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na serveri sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, nesmie žiadnym spôsobom publikovať urážlivé, obscénne, pornografické alebo protiprávne názory, obrázky, (audio alebo video) ilustrácie, texty alebo výrazy. Užívateľ je výhradne zodpovedný za obsah svojich inzerátov a reklamných formátov. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah jednotlivých inzerátov a reklamných formátov užívateľa. Užívateľ nesie priamu právnu zodpovednosť za ilustrácie, obrázky a text, ktorý prostredníctvom portálu publikuje.
2. Pokiaľ užívateľ poruší podmienky, jeho inzerát bude vymazaný a v takomto prípade nemá nárok žiadať náhradu škody alebo vrátenia kreditov, ktoré zaplatil za uverejnenie svojho príspevku.
3. Užívateľ nesmie brániť v diskusii ostatným užívateľom a obťažovať ich. 
4. Užívateľ nemá za príspevky zverejnené na serveri nárok na žiadnu autorskú odmenu.
5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov, diskusie a fotografií. Taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv užívateľmi. Každý užívateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na serveri na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6. Užívateľ sa nebude pokúšať prihlásiť na server ako iný užívateľ a ani inak poškodzovať ďalších užívateľov alebo iné osoby.
7. Užívateľ sa na serveri smie registrovať jedenkrát. V opačnom prípade budú takéto prístupy bez upozornenia odstraňované.
8. Je zakázané zneužívať súkromnú inzerciu na zadávanie inzerátov v prospech právnických osôb, realitných kancelárii, sprostredkovateľov, spoločností, staviteľov. Pri takomto zistení môže byť užívateľ vyzvaný na preukázanie práv. Ak to nepreukáže, budú užívateľovi odobraté všetky užívateľské práva.
9. Pod jedným prístupovým kontom je zakázané zadávať duplicitné inzeráty.
10. Bez súhlasu prevádzkovateľa je zakázané importovať a exportovať na server inzeráty z akéhokoľvek systému, stránky alebo programu.
11. Užívateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Nesmie na serveri propagovať služby iných osôb, firiem,  ktoré sú v konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

5. PRAVIDLÁ PRE PRIDÁVANIE FOTOGRAFIÍ

1. Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na server len fotografie, ku ktorým má autorské práva alebo súhlas autora.
2. Používateľ nesmie na server pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií.

6. CENA

1. Užívateľ má právo používania služieb na serveri zdarma s výnimkou platených služieb, pri ktorých je výslovne uvedená cena.
2. Ceny on-line služieb portálu sú stanovene na základe platného cenníka prevádzkovateľa. Občianska on-line inzercia je v rámci stanovených limitov bezplatná. Platný cenník platených služieb a kreditov nájdete na www.najdireality.sk/marketing/
3. Všetky platené služby budú aktivované až po odpočítaní príslušného počtu kreditov. Užívateľ má povinnosť mať na svojom portálovom účte dostatočný objem kreditov na zaplatenie ním vybraných platených služieb.
4. Ak je služba aktivovaná  zdarma, inzerent nemusí platiť za využívanie služieb.
5. Užívateľ má právo nakladať slobodne so svojimi kreditmi. Užívateľ môže kedykoľvek navýšiť stav svojich kreditov. Keď užívateľ zadá požiadavku na zvýšenie kreditov, systém mu automaticky vygeneruje zálohovú faktúru so všetkými potrebnými údajmi na úhradu tak, ako sú aktuálne uvedené v registrácii. Faktúra, resp. zálohová faktúra, sa považuje za uhradenú až po pripísaní finančnej čiastky na účet prevádzkovateľa. Po úhrade bude užívateľovi zaslaná faktúra - daňový doklad.
6. Užívateľ môže vykonať svoju platbu bankovým prevodom, priamym vkladom na účet prevádzkovateľa alebo poštovou poukážkou na účet prevádzkovateľa. Pri všetkých platbách je povinné uviesť pridelený variabilný symbol. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorenie párovania platby užívateľa v prípade zmätočnej úhrady alebo úhrady s nesprávne uvedenými údajmi faktúry, zálohovej faktúry, resp. objednávky.
7. Platby za objednávky sa prijímajú na účet Prevádzkovateľa vedený v ČSOB, č. ú.:4010857735/7500.
8. Nevyužité kredity nie je prevádzkovateľ povinný užívateľovi preplácať.
9. Za stornovanie reklamnej kampane alebo zvýhodnenej pozície účtuje prevádzkovateľ nasledovne: dvadsať kalendárnych dní pred jej začatím poplatok 60% z kontrahovanej sumy, do siedmych dní poplatok 80% sumy a za menej ako tri dni a po spustení kampane 100% poplatok kontrahovanej sumy.

7. REKLAMÁCIE

Reklamácie sa prijímajú na e-mailovej adrese dusan.svaby@najdireality.sk alebo poštou na: najdireality s.r.o., Veľkomoravská 2162/16, 91105 Trenčín.V prípade pochybenia na strane prevádzkovateľa je užívateľ v rámci reklamačného konania oprávnený požadovať zľavu z ceny, a to formou písomnej reklamácie doručenej prevádzkovateľovi v lehote 10 dní odo dňa, kedy užívateľ zistil pochybenia, inak toto právo užívateľa zaniká.Reklamácie týkajúce sa dodatočnej opravy fakturačných údajov už vystaveného a zaslané hodaňového dokladu - faktúry užívateľovi budú spoplatnené sumou 5,-EUR s DPH.

8. NA SERVERI

Používateľ sa zaväzuje, že nebude zabraňovať zobrazovaniu reklamy na serveri, a s reklamou zobrazujúcou sa na serveri súhlasí.

9. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

1. Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám žiadne iné ďalšie povinnosti, než uvedené v povinnostiach prevádzkovateľa.
2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov na serveri.
3. Prevádzkovateľ nezaručuje plnú funkčnosť, bezchybnosť činnosti a zabezpečenie serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, spôsobenú užívateľovi v súvislosti s používaním služieb na serveri.
4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu užívateľa, bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť server, bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zverejniť na serveri meno a adresu užívateľa, ktorý inému užívateľovi alebo prevádzkovateľovi servera spôsobí škodu alebo inú ujmu.
6. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností užívateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie užívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

10. ZMENA PRAVIDIEL

Zmena pravidiel vyhradená. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť.

12. DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH NORIEM

Používateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľov (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

13. COOKIES NA WEBOVÝCH STRÁNKACH NAJDIREALITY, S.R.O.

Spoločnosť najdireality,s.r.o. (ďalej ako „najdireality“ , „ prevádzkovateľ“ alebo „my“) zaznamenáva cookies na webových  stránkach na doménach najdireality.sk a garzonky.sk a odvodených doménach. Na rôznych stránkach používame rôzne cookies  a iné technológie sledovania, aby sme Vám – návštevníkom stránok - mohli ponúknuť atraktívny obsah a umožniť plnohodnotné využívanie stránok a ich funkcií. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Návštevník webových stránok najdireality, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies  na konkrétnej webovej stránke.

Súbory cookies sú užitočné, pretože slúžia najmä k analýze návštevnosti našich stránok a k zaisteniu vyššieho komfortu pri ich používaní tým, že napríklad umožňujú zapamätať si Vás pre ďalšiu návštevu našich stránok. Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia alebo čítať v nich uložené dáta. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky.

Nastavenia cookies

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu.

Návod pre  blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

 

Ak používate iný internetový prehliadač, informujte sa prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vo vašom internetovom prehliadači alebo u výrobcu softvéru o pokynoch ohľadne zamedzovania a vymazávania cookies. 

Na webových stránkach najdireality využívame cookies:

Na ukladanie Vašich osobných nastavení

Pomáhajú nám identifikovať Vás ako unikátneho návštevníka, zapamätať si Vaše nastavenie zvolené pri poslednej návšteve, napríklad rozloženie obsahu na stránke, výber konkrétnej polohy alebo predvyplnenie Vašich prihlasovacích údajov.

Na vytváranie anonymných štatistických  záznamov

Počas každej Vašej návštevy používajú naše webové stránky analytické softvéry. Medzi tieto patria napríklad Google analytics. Ukladajú anonymné štandardné cookies, aby sme vedeli akú máme návštevnosť stránok, dokázali analyzovať správanie návštevníkov a zistiť, aký obsah a informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé.  Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané výlučne na vlastné technické a marketingové účely.

Na rozlíšenie  anonymných a prihlásených návštevníkov

Naše webové stránky používajú súbory cookies, ktoré Vás pomáhajú rozpoznať buď ako anonymného alebo prihláseného návštevníka a zapamätať si Vaše voľby (napr. meno používateľa) a umožňujú využívať rozšírené, osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookies sa môžu použiť na zapamätanie zmien, ktoré ste urobili v nastaveniach stránky (napr. veľkosť zobrazenia, poradie zobrazenia a pod.) Údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom týchto cookies, sú anonymizované a nemôžu sledovať Vaše aktivity prehliadania na iných webových stránkach.   

Cookies tretích strán

Webové stránky najdireality využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google o Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google.

Aby bolo možné prispôsobiť našu ponuku potrebám užívateľa, naša internetová stránka zhromažďuje, pomocou softvéru Google Analytics od spoločnosti  Google dáta o používaní internetovej stránky, pričom sa využívajú cookies. Zhromaždené dáta sa  vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb.  Na základe poverenia prevádzkovateľom tejto  stránky Google použije tieto informácie, aby vyhodnotil používanie stránky, vystavil reporty o aktivitách na stránke a aby prevádzkovateľovi stránky poskytol ďalšie služby spojené s jej používaním.
Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť nastavením vášho prehliadača. Zaznamenávaniu údajov cookies vzťahujúcich sa na vaše používanie stránky môžete zabrániť aj nainštalovaním modulu prehliadača prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Vyhlásenie Google o ochrane údajov je zverejnené na http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.


Podmienky nadobúdajú platnosť dňa 23.06.2014.Aktualizované 25.05.2018

https://wy.sk/